Menu

Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

Privacyverklaring

The Sunkeeper (hierna “wij”) met adres Markt 6, 8647 Lo-Reninge is eigenaar van de website www.thesunkeeper.be. Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van The Sunkeeper gepubliceerd staan.

We dragen graag zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden.

Bescherming van uw privacy – verantwoordelijke verwerker
The Sunkeeper is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.thesunkeeper.be (hierna: “de Website” of www.thesunkeeper.be en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van uw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat u toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat u het doel van deze verwerking kent.

Registratie van persoonsgegevens

U kan de website www.thesunkeeper.be vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over The Sunkeeper, de producten en hun prijzen zonder dat u om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.

Telkensu persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

De persoonsgegevens die The Sunkeeper verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van The Sunkeeper. De informatie zal louter voor interne doeleinden, verwerkt worden.

The Sunkeeper  geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

The Sunkeeper verkoopt uw gegevens NIET aan derden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Doel van verwerking van persoonsgegevens (cf. bovenvermelde categorie data)

 

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je  IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Retargeting cookies
Door ons worden zogenoemde retargeting cookies gebruikt. Daardoor kunnen wij op basis van je  eerdere bezoeken aan onze website advertenties tonen op websites van derden. Hiervoor gebruik wij Facebook Pixel.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Over verwijdering van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden. Deze cookies kan u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Andere functies voor sociale media

Onze website(s) en mobiele app(s) functies bevatten functies voor sociale media zoals Twitter, Google+ en Pinterest, die hun eigen privacyverklaringen hebben.

Zorg ervoor dat je hun voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies. 

Toelating voor verwerking

Als The Sunkeeper je persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal The Sunkeeper daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kan u zich ertegen verzetten.

Duur van de verwerking

Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.

Profiling

De verwerking van uw  persoonsgegevens omvat GEEN profiling. Dit impliceert dat wij op basis van de persoonsgegevens die u ons verstrekt NIET een profiel opbouwen over u zodat wij u gepaste advertenties en voorstellen kunnen doen. Uzal op basis van dit profiel echter op geen enkele manier aan geautomatiseerde beslissingsname worden onderworpen.

Uw rechten

U hebt het recht de gegevens die The Sunkeeper over u geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan u op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van The Sunkeeper verwijderd worden.

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de Website. 

Als u de informatie van The Sunkeeper  niet (meer) wilt ontvangen, kun u ten allen tijde uitschrijven (via unsubscribe) of per e-mail info@thesunkeeper.be of per brief Markt 6, 8647 Lo-Reninge met vermelding van uw naam, postadres en e-mail.

U krijgt wel nog steeds dienstgerelateerde berichten van ons, zoals belangrijke informatie over het gebruik van onze producten of diensten.

Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Voor zover de verwerking gebaseerd is op u voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@thesunkeeper.be, per post Markt 6, 8647 Lo-Reninge of door gebruik te maken van het onderdeel CONTACTEER ONS/CONTACT/… op de Website.

Indien u een klacht hebt, vragen we u om rechtstreeks contact op te nemen met The Sunkeeper via info@thesunkeeper.be of 0486 72 65 65. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan uw bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000

Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw  persoonsgegevens, kan u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Beveiliging

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient ten allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en paswoord te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van www.thesunkeeper.be  vanop uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Toegang tot gegevens

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

Om de door uw gewenste diensten en producten te kunnen aanbieden, kunnen we uw persoonsgegevens delen met de aanbieders van de uiteindelijke reisdiensten i.k.v. pakketreizen.

We werken bovendien samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren (vb. IT).

Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.

We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om jou en/of ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u en/of ons werd gevraagd.

Copyright

Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van The Sunkeeper. 

Wijzigingen aan deze Verklaring

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: mei 2018